خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
ايران كالا
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۴۹:۳۱

 

بررسي رابطه اشتغال مادران با شيوه هاي تربيتي فرزندان

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي رشته علوم اجتماعي ( گرايش پژوهشگري )


مشخصات فايل

تعداد صفحات 210
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم اجتماعي


توضيحات كامل

هدف از اين مطالعه تعيين رابطه اشتغال مادر و سبك هاي فرزند پروري دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  مي باشد . اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است كه در سال 1390 انجام گرفته است .

جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مي باشد كه 257 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند . ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه مي باشد كه از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول شامل مشخصات فردي مانند جنسيت ، سن ، كلاس ، معدل ، وضعيت اقتصادي را مورد پرسش قرار مي دهد و بخش دوم سبك هاي فرزند پروري و حالات و رفتار كودكان را در ارتباط با اشتغال مادر مورد ارزيابي قرار مي دهد . اين پرسشنامه داراي 53 گويه مي باشد . هر گويه به صورت يك پيوستار 5 درجه اي ( كاملا مخالف ، مخالف ، بي نظر ، موافق و كاملا موافق ) در نظر گرفته شده است و به ترتيب نمره هاي 1-2-3-4-5 به آن اختصاص داده شده است به جز سؤالات 2-1 ، 5-2 ، 6-2 ، 5-3 ، 3-5 و 4-6 كه سؤالات معكوس پرسشنامه است .

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه اشتغال مادر روي سبك فرزند پروري رها اثرگذار است هم چنين شيوه هاي فرزند پروري رها و استبدادي نيز روي رفتار كودكان اثر گذار مي باشند .

بين اشتغال مادر و احساس تنهايي فرزند ، پرخاشگري و شيوه تربيتي سهل گيرانه رابطه ضعيف مي باشد .

بين شيوه تربيتي اقناع گرايي و امنيت رواني فرزند ، بين شيوه تربيتي استبدادي و انزواطلبي فرزند ، بين شيوه تربيتي استبدادي و خشونت فرزند و بين شيوه تربيتي سهل گير و احساس تنهايي فرزند رابطه معناداري وجود دارد .

بين جنس و بي ادبي نسبت به والدين هم چنين بين اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين رابطه معناداري وجود ندارد .

بر اساس نتايج به دست آمده شيوه تربيتي اقناعي بر حسب نوع شغل متفاوت نمي باشد اما شيوه ي تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل متفاوت مي باشد .

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش

1 – 1 -مقدمه. 2

1- 2- بيان مسئله. 4

1 – 3 - اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1 – 4 - تاريخچه ورود زنان به بازار كار7

1- 5- تاريخچهاشتغالزناندرايران.. 9

1- 6 - اهداف پژوهش.... 12

1 – 6 – 1 - هدف كلي :12

1 – 6 - 2 – اهداف جزئي :12

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2- 1 – بخش اول ) اشتغال زنان.. 15

2-1-1- مقدمه. 15

2-1-2- تعريف خانواده :16

2-1-3- خاستگاه خانواده :17

2-1-4- انواع خانواده :17

2-1-5- تقسيم بندي لوپله از خانواده :18

2-1-6- كاركردهاي خانواده :19

2-1-7- تعريف اشتغال :19

2-1-8- اشتغال در زنان :20

2-1-9- عوامل مؤثر بر اشتغال زنان.. 21

2-1-9-1- قوانين حمايتي :21

2-1-9-2- طرز تلقي در رفتار مديريت :21

2-1-9-3- غيبت :22

2-1-9-4- جابه جايي زنان :22

2-1-10- اشتغال و نقش هاي مختلف زنان.. 23

2-1-10-1- اشتغال و نقش فرزند پروري.. 23

2-1-10-2- اشتغال ونقش تربيتي زن.. 23

2-1-10-3- اشتغال و نقش خانوادگي زنان.. 24

2-1-10-4- اشتغال زنان و نقش همسر. 24

2-1-10-5- اشتغال و كار خانگي زنان.. 25

2-1-10-6- اشتغال و توسعه اجتماعي و عوامل موثر بر آن.. 25

2-1-10- 7- اشتغال و نقش فرزندآوري زنان.. 26

2-1-11- زنوتناقضنمايخانوادهواشتغال.. 26

2-1-12- تأثير اشتغال زنان.. 27

2-1-12-1- پيامد اقتصادي.. 28

2-1-12-2- پيامدهاي خانوادگي- رواني.. 28

2-1-12-3- تأثيرات آموزشي.. 29

2-1-13- نگرش هاي مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 30

2-1-13-1 موافقان اشتغال زنان.. 30

2-1-13-2- مخالفان اشتغال زنان.. 31

2-1-13-3- موافقان مشروط اشتغال زنان.. 32

2-1-14- نظريات و ديدگاه هاي مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 32

2-1 – 14- 1- نظريات اقتصادي :32

2- 1 – 14- 1-1- نظريه نئوكلاسيك... 32

2 -1- 14-1-2- نظريه تجزيه شدن در بازار كار33

2- 1 –14-2- نظريات جامعه شناختي.. 34

2 – 1 – 14-2-1- نظريه نوسازي.. 34

2- 1 – 14-2 -2- نظريه هاي جنسيتي.. 34

2- 1- 14- 2-3- نظريات ماركسيستي.. 35

2-1-14-2-4- رويكردهاي كلاسيك :38

2-1-15- مكاتب فمينيستي و رويكرد آنان به اشتغال زنان.. 39

2-1-15-1- فمينيسم ماركسيستي.. 39

2-1-15-2- فمينيسم سوسياليسم.. 40

2-1-15-3- فمينيسم هاي راديكال و ليبرال.. 42

2-1-15-4- سرمايه داري و فمينيسم.. 43

2 – 1- 16 – مطالعات مربوط به اشتغال زنان.. 44

2-2- بخش دوم ) تربيت... 49

2-2-1- تعريفتربيت... 49

2-2-2- تعريف تربيت از ديدگاه هاي مختلف... 49

2-2-3- مكاتب و ديدگاه هاي تربيتي.. 51

2-2-3-1- تعليم و تربيت از ديدگاه زيست – محيطي.. 51

2-2-3-2- . تربيت از بعد طبيعت گرايي- آرماني« ژان ژاك روسو». 52

2-2- 3-3- تعليم و تربيت از ديدگاه روان شناسي.. 54

2-2-3-4- تعليم و تربيت از ديدگاه جامعه شناسي.. 55

2-2-4- فرزندپروري.. 56

2-2-4-1 تعريففرزندپروري.. 56

2-2-4-2 شيوه هاي فرزند پروري.. 56

2-2-4-2-1 سبك فرزند پروري مقتدرانه ( اقناع گرايي ):59

2-2-4-2-2- سبك فرزند پروري مستبدانه :61

2-2-4-2-3- سبك فرزند پروري بدون دخالت ( بي توجه ، رها ):63

2-2- 5- حالات روحي و رفتاري كودكان.. 66

2-2-5-1- خشونت در كودكان.. 66

2-2-5-1-1- عمده ويژگي هر كودك خشونت گرا67

2-2-5-1-2- نظرياتخشونت:68

2-2-5-1-2-1- نظريهمحروميت:68

2-2-5-1-2-2- نظريهفراگيرياجتماعي:68

2-2- 5-2- گوشه گيري در كودكان.. 72

2-2-5-2-1- تعاريفگوشهگيري.. 72

2-2-5-2-2- علايمونشانههايگوشهگيري.. 73

2-2-5-2-3- عللگوشهگيري.. 75

2-2-5-3-احساستنهاييدركودكان.. 76

2-2-5-3-1- عواملتنهايي.. 77

2-2-5-3-2- پيامدهايتنهاييبرايكودكان :77

2-2-5-3-3- نظريههايتنهايي :78

2-2-5-4- امنيت روحي ورواني.. 79

2-3- بخش سوم ) تأثير اشتغال مادر بر تربيت فرزند. 81

2-3-1- مفهوممادري.. 81

2-3-2- نقش مادر در تربيت... 82

2-3-3- رابطهمادر–كودك ( مبانينظريروانشناسي )83

2-3-4- اشتغال مادر و تربيت فرزندان.. 85

2-3-5- تأثير اشتغال بر روابط مادر و فرزند. 86

2-3-6- تأثير اشتغال مادران بر فرزندان در سال هاي پيش از مدرسه ( تأثير مهد كودك بر نو باوگان )90

2-3-7- عوارض اشتغال مادر براي كودك :92

2-3-8- ناهنجاري هاي رواني – رفتاري فرزندان مادران شاغل.. 95

2-3-9-ديدگاهصاحبنظراندررابطهباشيوههايتربيتيفرزندان :99

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1-مقدمه. 104

3 – 2 -متغييرهاي تحقيق.. 105

3 -3-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم.. 105

3 – 4 - فرضيه هاي پژوهش.... 111

3 – 5 - روش تحقيق (روش اجراي تحقيق )112

3 – 6 -روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق.. 113

3 – 7 - جامعه آماري تحقيق.. 115

3 – 8 - برآورد حجم نمونه تحقيق.. 116

3 – 9 -روش نمونه گيري تحقيق.. 116

3 – 10 - ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها )116

3 – 11 - روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق.. 117

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه. 120

4-2-بخش اول : آمار توصيفي.. 120

4-2-1- توصيف متغيرهاي شناسايي بر اساس جدول و نمودار120

4-2-2- توصيف مفهوم و ابعاد بر اساس جداول و نمودار127

4-3- بخش دوم : آمار استنباطي.. 147

4-3-1- بررسي فرضيات پژوهش.... 147

4-3-2-رگرسيون.. 167

4-3-3- تحليل مسير. 169

نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 174

5-2- نتايجحاصلشدهازميزانرواييهريكازمفاهيم :175

5- 3- نتايجتوصيفمفاهيم.. 176

5-4- نتايجتحليلهايدومتغيره :177

5-5- نتايجتحليلهايچندمتغيره :178

5-6- توصيه ها و پيشنهادات :179

5- 7- محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق.. 182

پيوست ها183

فهرست منابع :188

 فهرست جداول

جدول شماره ( 4-2-1) : توصيف پاسخگويان بر حسب جنس.... 120

جدول شماره ( 4-2-2-) : توصيف پاسخگويان بر حسب سن.. 121

جدول شماره( 4 -2 -3) : توصيف پاسخگويان برحسب كلاس.... 123

جدول شماره ( 4 -2- 4 ) : توصيف پاسخگويان بر حسب معدل.. 123

جدول شماره ( 4 – 2 -5 ) : توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اقتصادي خانواده124

جدول شماره ( 4-2-6) : توصيف پاسخگويان بر حسب اشتغال مادر125

جدول شماره ( 4 – 2 -7 ) : توزيع پاسخگويان بر حسب نوع شغل مادر125

جدول شماره ( 4-2-8 ) : توصيف پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي مادر126

جدول شماره (4-2-9) : توصيف پاسخگويان بر حسب ميزان ساعت كار مادر126

جدول شماره (4-2-10) : توصيف شاخص هاي بعد امنيت... 127

جدول شماره(4-2-11) : توصيف بعد امنيت رواني.. 128

جدول شماره (4-2-12 ) : توصيف شاخص هاي بعد تنهايي.. 129

جدول شماره(4-2-13) : توصيف بعد تنهايي.. 130

جدول شماره (4-2-14 ) : توصيف شاخص هاي بعد انزوا طلبي.. 131

جدول شماره(4-2-15) : توصيف بعد انزوا طلبي.. 132

جدول شماره (4-2-16 ) : توصيف شاخص هاي بعد خشونت... 134

جدول شماره(4-2-17) : توصيف بعد خشونت... 135

جدول شماره (4-2-18) : توصيف مفهوم حالات و رفتار كودكان.. 136

جدول شماره (4-2-19) : توصيف ابعاد و مفهوم رفتار كودكان بر حسب مقياس جديد. 138

جدول شماره (4-2-20 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم رها139

جدول شماره(4-2-21) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري رها140

جدول شماره (4-2-22 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم استبدادي.. 141

جدول شماره(4-2-23) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري استبدادي.. 142

جدول شماره (4-2-24 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم اقناعي.. 144

جدول شماره(4-2-25) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري اقناعي.. 145

جدول شماره ( 4-3-1) رتبه احساس تنهايي بر حسب اشتغال مادر147

جدول شماره (4-3-2): آزمون S - K براي نورمال بودن متغير تنهايي در جامعه مورد بررسي.. 148

جدول شماره (4-3-3) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و تنهايي فرزند. 148

جدول شماره (4-3-4): رتبه خشونت بر حسب اشتغال مادر149

جدول شماره (4-3-5 ): آزمون S - Kبراي نورمال بودن متغيرپرخاشگري در جامعه مورد بررسي.. 150

جدول شماره (4-3-6) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و پرخاشگري فرزند. 150

جدول شماره (4-3-7): رتبه امنيت رواني بر حسب شيوه تربيتي اقناع گرايي.. 151

جدول شماره (4-3-8 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغيرهاي اقناع گرايي و امنيت رواني.. 152

جدول شماره (4-3-9) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري اقناعي و امنيت رواني فرزند. 152

جدول شماره (4-3-10): رتبه انزواطلبي بر حسب شيوه تربيتي استبدادي.. 153

جدول شماره (4-3-11 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغيرهاي استبدادگرايي و انزواطلبي فرزن.. 153

جدول شماره (4-3-12 ) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري استبدادي فرزند. 154

جدول شماره ( 4-3-13) رتبه شيوه تربيتي رها بر حسب اشتغال مادر154

جدول شماره (4-3-14 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغير شيوه تربيتي سهل گير در جامعه بررسي.. 155

جدول شماره (4-3-15) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر وشيوه تربيتي سهل گير ( رها )155

جدول شماره (4-3-16 ) : رتبه فرزند پروري استبدادي بر حسب ميزان ساعات كار مادر156

جدول شماره (4-3-17) : آزمون Etaبراي بررسي رابطه ي ميزان ساعات كار مادر با شيوه تربيتي استبدادي.. 157

جدول شماره ( 4-3-18): رتبه امنيت رواني بر حسب اشتغال مادر157

جدول شماره (4-3-19) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و امنيت رواني فرزند. 158

جدول شماره (4-3-20) : رتبه خشونت بر حسب شيوه تربيتي استبدادي.. 158

جدول شماره (4-3-21) : آزمون پيرسون براي تعيين سبك فرزند پروري استبداد گرايي با خشونت فرزند. 159

جدول شماره (4-3-22) : ميزان فراواني گويه هاي جنس و بي ادبي نسبت به والدين.. 159

جدول شماره (4-3-23 ): آماره خي دو براي تعيين رابطه بين جنس و بي ادبي نسبت به والدين.. 160

جدول شماره ( 4-3-24 ): رتبه احساس تنهايي فرزند بر حسب شيوه تربيتي رها160

جدول شماره (4-3-25) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري احساس تنهايي فرزند. 161

جدول شماره ( 4-3-26) : ميزان فراواني گويه هاي اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين با فرزندان .161

جدول شماره (4-3-27) : آماره خي دو براي تعيين رابطه بين اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين.. 162

جدول شماره ( 4-3-28 ) : رتبه فرزند پروري اقناعي بر حسب نوع شغل مادر162

جدول شماره (4-3-29): آزمون S- K براي نورمال بودن متغير شيوه تربيتي اقناعي در جامعه مورد بررسي.. 163

جدول شماره (4-3-30) : آزمون كروسكال واليز براي تعيين متفاوت بودن شيوه اقناعي بر حسب نوع شغل.. 163

جدول شماره (4-3-31) : تعداد ، ميانگين وانحراف معيار شيوه تربيتي استبدادي و نوع شغل.. 164

جدول شماره (4-3-32) : آزمون F براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي برحسب نوع شغل.. 164

جدول شماره (4-3-33) : آزمون Tukey براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل.. 165

جدول شماره (4-3-34) : آزمون Tukey براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل.. 166

جدول شماره (4-3-34) : رگرسيون چند متغيره براي تعيين اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر وابسته. 167

جدول شماره (4-3-35) : تعيين مدل براي بررسي ميزان اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته. 167

جدول شماره (4-3-36) : معناداربودن رگرسيون .168

جدول شماره (4-3-37) : تعيين عوامل اثرگذار بر سرمايه ي اجتماعي از طريق روش اينتر. 168

جدول شماره (4-3-38) : بررسي متغيرهاي اثرگذار بر حالات و رفتار كودكان.. 169

جدول شماره (4-3-39) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي رها170

جدول شماره (4-3-40) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي استبدادي.. 171

جدول شماره (4-3-41) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي اقناعي.. 171

جدول شماره (4-3-42) : ميزان تأثير مستقيم ، غيرمستقيم كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ي حالات و رفتار كودكان 172

 فهرست نمودار و اشكال

نمودارشماره (4-2-1)توصيف پاسخگويان بر حسب جنس :121

نمودار شماره ( 4-2-2-) : توصيف پاسخگويان بر حسب سن.. 122

نمودار شماره ( 4 –2-3) توصيف پاسخگويان بر حسب وضعيت اقتصادي خانواده :124

نمودار شماره (4-2-4): توصيف بعد امنيت رواني.. 128

نمودار شماره ( 4-2-5 ) : توصيف بعد تنهايي.. 130

نمودار شماره ( 4-2-6 ) : توصيف بعد انزواطلبي.. 133

نمودار شماره ( 4-2-7 ) : توصيف بعد خشونت... 136

نمودار شماره ( 4-2-8 ) : توصيف مفهوم رفتار كودكان.. 137

نمودار شماره ( 4-2-9 ) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري رها140

نمودارشماره (4-2-10) توصيف مفهوم شيوه فرزندپروري استبدادي.. 142

نمودارشماره (4-2-11) توصيف مفهوم شيوه فرزندپروري اقناعي.. 145

شكل (4 -1 ) : مدل نظري و مفهومي عوامل مؤثر بررفتار و حالات كودكان.. 169

شكل 4-2 : مدل تجربي عوامل مؤثر بر حالات و رفتار كودكان.. 172


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۴۲:۳۵

ميز پرس 10 كاره خانگي مدل اسپرت 222 

قيمت محصول : 345000 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


ميز پرس 10 كاره خانگي مدل اسپرت 222

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
ميز پرس 10 كاره خانگي مدل اسپرت 222

 

 
[google]
موضوع:
برچسب‌ها: ميز پرس، 10 كاره خانگي، مدل اسپرت 222،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۳۴:۱۸

 

تدوين طرح كسب وكار(BP)

پايان نامه دوره كارشناسي رشته مديريت بازرگاني


مشخصات فايل

تعداد صفحات 138
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي اقتصاد


توضيحات كامل

هدف از اين پژوهش آشنا كردن افراد با نحوه ي تدوين طرح كسب و كار(BP)، آموزش و تربيت افرادي است كه پس از گذراندن دوره BP توانايي لازم جهت تهيه يك طرح كسب و كار را بدست آورند و قادر باشند براي فعاليت اقتصادي موردنظر خود طرح كسب و كار تهيه نمايند.

در فصل اول اين پروژه ما با خود كلمه ي كسب و كار و كاربردهاي آن آشنا مي شويم.

در فصل دوم كسب و كار را از لحاظ مالي و اقتصادي، فني، بازار و توان مجري طرح مورد بررسي قرار مي دهيم.

در فصل سوم يك طرح BP به صورت كامل آمده است كه اين فصل افراد را با نحوه ي نگارش و تهيه يك طرح آشنا مي كند و به منظور كسب مهارت در اين زمينه انجام گرفته است.

در فصل چهارم اين پژوهش يك نمونه از فعاليت واقعي راتهيه كرده ايم و در اختيار استفاده كنندگان قرار داده ايم.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهيم اوليه. 3

كسب و كار چيست؟. 3

كلمات معادل كسب و كار. 3

معناي كسب و كار (باتوجه به تعريف). 3

انواع كسب و كار (از نظر گسترده). 3

انواع كسب وكار (از نظر حوزه فعاليت). 5

اهميت كسب وكار از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.. 5

مهارت هاي مورد نياز كسب وكار. 6

مهارت هاي مالي و اقتصادي:6

مراحل سرمايه گذاري.. 6

عبارات معادل طرح كسب و كار. 7

طرح كسب و كار( BP)چيست؟. 7

اجزاي طرح كسب و كار ( BP). 8

مزاياي يك طرح كسب و كار ( BP) خوب چيست؟. 8

چه كسي بايد طرح ( BP)را تهيه كند؟. 8

چرا بايد طرح كسب و كار ( BP)تهيه كنيم؟. 9

ذي نفع و مخاطب ( BP) كيست؟. 9

آن دسته از كاركنان شركت كه در تهيه يك طرح كسب وكار( BP) مشاركت دارند؟. 9

مراحل تهيه طرح كسب و كار BP.. 10

چرخه حيات كسب و كار هاي كار آفرينانه. 10

نكاتي در مورد طرح BP.. 11

فصل دوم: ساختار كلي كسب و كار BP.. 13

بخش اول : كليات.. 13

شرح كسب وكار. 13

اهداف طرح كسب وكار. 13

مزاياي نسبي طرح.. 14

شرح محصولات و خدمات طرح.. 14

چرخه عمر محصول يا مراحل دوره عمر محصول.. 14

مجوزهاي قانوني لازم. 15

معرفي مجري طرح.. 16

نيروي انساني طرح.. 16

بخش دوم:مطالعه بازار 18

انواع بازارها ازديدگاه هاي مختلف (ازنظر فعاليت،سازماني،اقتصادي). 18

انواع بازار از نظر اقتصادي.. 19

نفوذ به بازار. 20

برآورد عرضه. 20

برآورد تقاضا20

جمع بندي و تحليل بازار:21

بازاريابي.. 21

اهداف بازاريابي.. 21

مفاهيم اساسي بازاريابي.. 22

آميخته هاي بازاريابي (4p). 22

تعريف آميخته هاي بازاريابي.. 23

بخش سوم :ارزيابي و برآوردهاي فني طرح 26

فرايند توليد.. 26

دستگاه ها وتجهيزات طرح.. 27

تاسيسات، تجهيزات، وسايل و ابزارآلات.. 27

شرح تجهيزات مورد نياز طرح.. 28

مواد اوليه مصرفي.. 28

انواع مواد اوليه. 28

محوطه سازي.. 29

ساختمان ها29

ظرفيت توليد (كالا يا خدمات ). 30

روزهاي فعال كاري سالانه. 31

نيروي انساني.. 31

مشخصات محل اجراي طرح.. 32

بخش چهارم: ارزيابي مالي،اقتصادي طرح 34

هزينه ها35

سرمايه ثابت:36

هزينه هاي قبل ازبهره برداري.. 36

هزينه هاي جاري (هزينه هاي دوران بهره برداري). 37

هزينه ي مواد مصرفي.. 37

هزينه ي حقوق ودستمزد. 38

هزينه استهلاك سالانه. 38

هزينه تعميرات ونگهداري.. 39

هزينه ي مالي طرح.. 39

سودسالانه ي طرح.. 40

برآوردسرمايه درگردش طرح.. 41

نحوه ي تامين سرمايه طرح از داخل.. 41

نحوه ي تامين منابع براي توسعه كسب و كار از خارج شركت... 41

صورت هاي مالي طرح.. 42

شاخص مالي، اقتصادي.. 45

شاخص (1) : نقطه سر به سر طرح.. 46

هزينه هاي ثابت... 47

هزينه هاي متغير طرح.. 48

شاخص (2) و (3) : نرخ و دوره ي برگشت سرمايه ي طرح.. 48

شاخص (4) : خالص ارزش فعلي (NPV). 49

شاخص (5) : نرخ بازده ي داخلي (IRR). 50

شاخص (6) و (7) :سرانه سرمايه گذاري طرح و سرانه اشتغال.. 50

شاخص (8) : نسبت سود به هزينه ي كل طرح.. 51

شاخص (9) : نسبت سود به سرمايه طرح.. 51

ساير شاخص ها ي مالي – اقتصادي طرح.. 52

تجزيه و تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهديدها (swot). 53

جمع بندي نهايي طرح.. 53

ضمائم و پيوست هاي طرح.. 54

فصل سوم. 55

فرمت طرح كسب و كار BP. 55

برآورد سرمايه ثابت طرح.. 62

برآورد هزينه هاي سالانه ي دوران بهره برداري طرح.. 66

صورت هاي مالي طرح.. 70

شاخص هاي مالي،اقتصادي طرح.. 72

فصل چهارم. 75

يك نمونه طرح تفصيلي از كسب و كارBP75

بخش4-1: چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي.. 76

بخش4-2 : كليات معرفي محصول.. 77

مقدمه. 77

تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول.. 77

نام و كاربرد محصول.. 78

طبقه بندي محصول.. 78

ويژگيها و مشخصات فني محصول.. 78

بسته بندي محصول.. 78

شماره تعرفه گمركي.. 79

استاندارد محصول.. 79

كالاهاي قابل جانشيني.. 80

بررسي بازار و قيمت فروش... 80

بررسي روند مصرف.. 80

بررسي روند وارد اتو صادرات.. 81

بررسي قيمت فروش محصول مشابه. 81

نتيجه گيري.. 81

بخش 4-3: بررسي و برآوردهاي فني.. 82

مقدمه. 82

ارائه روشهاي مختلف توليد.. 82

تشريح جامع فرآيند توليد.. 83

بررسي مناطق،مراحل وشيوههاي كنترل كيفيت... 83

كنترل كيفيت مواداوليه. 83

كنترل كيفيت فرآيند.. 84

كنترل كيفيت محصول نهايي.. 84

تعيين ظرفيت،برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد.. 84

برآورد ميزان مصرف مواداوليه. 85

كاغذ تيشو. 85

كارتن بسته بندي.. 86

لوله مقوايي.. 86

كيسه پلي اتيلني.. 87

دستگاهها و تجهيزات خط توليد. 87

معرفي دستگاهها و تجهيزات خط توليد.. 88

نقشه استقرار ماشين آلات.. 89

تجهيزات و تأسيسات عمومي.. 91

آزمايشگاه. 91

تعميرگاه. 91

تأسيسات برق.. 91

تأسيسات آب.. 95

تجهيزات حمل و نقل.. 96

تأسيسات سوخت رساني.. 96

سايرتأسيسات.. 97

محاسبه نيروي انساني مورد نياز. 98

برآورد پرسنل توليدي.. 98

برآورد پرسنل غيرتوليدي.. 99

محاسبه سطح زيربنا و مساحت موردنياز. 99

مساحت سالن توليد.. 100

مساحت انبارها100

مساحت تأسيسات و تعميرگاه. 103

مساحت آزمايشگاه. 103

مساحت ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي.. 103

مساحت زمين،ساختمان و محوطه سازي.. 104

نقشه جانمايي ساختمانها107

زمانبندي اجراي پروژه. 108

بخش 4-4:بررسي هاي مالي و اقتصادي.. 109

مقدمه. 109

اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن.. 110

برنامه توليد ساليانه. 110

مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي.. 111

هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز. 112

هزينه خدمات نيروي انساني.. 112

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش... 113

اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن.. 115

هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد.. 115

هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي.. 117

هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي.. 118

هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل.. 119

هزينه لوازم و اثاثيه اداري.. 119

هزينه هاي قبل از بهره برداري.. 119

جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت... 121

كل سرمايه گذاري.. 122

هزينه هاي توليد. 122

هزينه هاي ثابت... 122

هزينه هاي متغير. 123

قيمت تمام شده محصول.. 124

صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح.. 125

ارزيابي مالي و اقتصادي طرح.. 125

نتيجه گيري:126

منابع:127


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

موضوع:
برچسب‌ها: تدوين، طرح كسب وكار، (BP)،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۲۶:۵۳

شامپو بچه جانسون حجم 750 ميلي‌ ليتر 

قيمت محصول : 22000 تومان

برند : Johnson

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

نقد و بررسي تخصصي

شركت «جانسون» با بيش از 125 سال فعاليت در زمينه محصولات بهداشتي كودك، پيشگام تحقيقات در خصوص كودكان و لوازم  بهداشتي مورد نياز آن‌ها بوده و با رعايت استانداردهاي جهاني، در مراقبت هر چه بيشتر از پوست لطيف كودكان گام برداشته است. اين شركت نيازهاي كودك شما را در اولويت كار خود قرار داده و از اين نيازها، در جهت توليد بهترين محصولات مراقبت از كودك قدم برداشته است.

«جانسون»

شامپو سر كودك «جانسون»

از آن‌جايي‌كه چشم كودكان نياز به مراقبت بالايي، به خصوص در طول حمام و شست‌و‌شو دارد، با اين محصول كه چشم را نمي‌سوزاند، مي‌توانيد به صورت ملايم موها را شست‌و‌شو داده و نگران سوزش و آسيب چشم هاي كودك نباشيد. اين شامپو به راحتي شست‌وشو و پاك مي‌شود.

شامپو سر كودك «جانسون»

اين محصول در حجم 750 ميلي‌ليتري، جهت شست‌وشو‌ موهاي سر نوزادان و كودكان توليد شده است. شامپو كودك «جانسون» با فرمول مناسب براي نوزادان و كودكان توليد شده،‌ ضد حساسيت و فاقد مواد صابوني و پارابن بوده و علاوه بر شست‌و‌شو موهاي كودك به طور كامل، باعث براق شدن موها در ظاهر شده و بوي خوب و مطبوعي به موهاي كودك مي‌بخشد.

شامپوي نوزاد و كودك «جانسون» چشم را نمي‌سوزاند

بنابراين مي‌توانيد با خيال راحت و اطمينان خاطر،‌ با استفاده از محصولات بهداشتي «جانسون» اين احساس را همواره همراه داشته باشيد كه بهترين‌ها را در اختيار داريد.

شامپوي نوزاد و كودك «جانسون» چشم را نمي‌سوزاند

يكي از پروژه‌هاي شركت «جانسون» بررسي چشم‌هاي نوزادان و تفاوت آن با چشم بزرگسالان و چگونگي مراقبت از آن‌ها، در جهت توسعه و توليد محصولاتي ضد حساسيت بوده كه مانع از ايجاد سوزش و در نهايت اشك در چشم نوزادان و كودكان شود. «جانسون» اين فرايند را با ارزيابي محصولات باليني و با شناخت كامل نسبت به عوامل حساسيت‌زاي كودك انجام داده است.

 

برند «جانسون» بخش قابل توجهي از زمان خود را، جهت تحقيقات براي توليد محصولات با كيفيت، ايمن و ضد حساسيت براي همه خانواده‌ها، اختصاص داده است.

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: شامپو بچه، جانسون، حجم 750 ميلي‌ ليتر،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۲۱:۲۱

 

پاورپوينت خلاصه كتاب دستنامه برنامه ريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين , اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر مي سازد به مقاصد خود دست يابد. مديريت استراتژيك شامل سه بخش اصلي تدوين , اجرا و ارزيابي استراتژي مي باشد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 159
حجم 3666 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

عنوان: پاورپوينت خلاصه كتاب دستنامه برنامه ريزي استراتژيك تاليف: دكتر سيد محمد اعرابي

 

فرمت فايل: ppt

تعداد اسلايد: 159

 

مفهوم مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين , اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر مي سازد به مقاصد خود دست يابد. مديريت استراتژيك شامل سه بخش اصلي تدوين , اجرا و ارزيابي استراتژي مي باشد.

تدوين استراتژي

در اين مرحله ماموريت سازمان / شركت تعيين شده , عوامل خارجي و داخلي بررسي مي شوند تا فرصت ها , تهديدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژيهاي مختلف سازمان در سطوح مختلف تعيين شوند.

اجراي استراتژي

در اين مرحله استراتژي هاي تعيين شده در مرحله تدوين بايستي به اجرا درآيند. براي اجراي استراتژي ابتدا اهداف و سياست ها در راستاي ماموريت و استراتژي ها تعيين شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصيص داده مي شوندو سپس در ساختار مناسبي و با فرهنگ سازنده هدايت مي شوند تا استراتژي ها به اجرا درآيند.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۱۴:۵۰

كمربند بدنسازي تك مدل B0444 به همراه مچ بند هديه 

قيمت محصول : 99900 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


كمربند بدنسازي تك مدل B0444 به همراه مچ بند هديه

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
كمربند بدنسازي تك مدل B0444 به همراه مچ بند هديه
كمربند بدنسازي تك مدل B0444 به همراه مچ بند هديه

 

 
[google]
نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۰۸:۴۳

 

مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت ارتباطي مديران و رضايت شغلي

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت ارتباطي مديران و رضايت شغلي


مشخصات فايل

تعداد صفحات 36
حجم 67 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

عنوان: مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت ارتباطي مديران و رضايت شغلي

 

فرمت فايل: word

تعداد صفحات: 36

مشغله دائمي مديران مقوله بهره‌وري مي‌باشد كه مي‌خواهند توليدات بيشتري از منابع موجود بدست بياورند. روش متداول همان تقسيم بيشتر كار به اجزا كوچكتر است كه به تدريج پرسنل مهارت زيادي در كارشان بدست مي‌آورد. اما كسب چنين مهارت هائي يك زيان عمده دارد. انسان‌ها آدم آهني(ربات) نيستند و يكنواختي كارهاي تكراري خاصه وقتي اراده و خلاقيت پرسنل در آن دخيل نباشد، دير يا زود باعث ناراحتي روحي وي مي‌شود و در پي آن غيبت و بي‌دقتي افزايش و علاقه به كار و كارائي‌اش كاهش يافته و در نهايت نرخ حادثه افزايش مي‌يابد.

بدين ترتيب عوامل رضايت شغلي و افزايش بهره‌وري به شرح زير بيان مي‌گردد:

1- عوامل محرك: عبارت است از فرصت براي كسب موفقيت، معروفيت و پيشرفت و ترفيع.

2- ثبات شغلي: براي پرسنل بسيار رضايت بخش است كه شركتي كه در آن كار مي‌كند، داراي وضع باثباتي باشد.

3- حقوق: البته منظور حقوقي نيست كه پرداخت مي‌شود، بلكه حقوقي است كه معتقدند بايد به آنها پرداخت شود.

4- پيچيدگي و تنوع شغل: در مقابل كارهاي تخصصي ساده و يكنواخت، پرسنل كارهائي كه توان ذهني را به كار گرفته و به آنها فرصت استفاده از مهارت ها، تجربه، خلاقيت، ذوق و استعدادشان را مي‌دهد، بسيار دوست دارند. زيرا سبب ارضاي بخشي از نيازهايشان شده و باعث مي‌گردد كه آنان خود را بهتر درك كنند.

5- شركت در تصميم‌گيري‌ها: پرسنل علاقه دارند استقلال داخلي و اجازه انجام كار داشته باشند، حتي اگر اين دو منجر به قبول مسئوليت باشد. آنها علاقه دارند بر روش‌ها و ريتم‌هاي كاري كه انجام مي‌دهند، كنترل داشته باشند.

6- توجه و وارد شدن به كار: پرسنل دوست دارند به خاطر پيچيدگي و تنوع كاري شان، از آنها خواسته شود كه توجه بيشتري به كار مبذول دارند. اين امر براي آنها بدين معني است كه، بيشتر از يك قطعه ‌يدكي ارزش دارند، آنها در مقابل كاري كه مي‌كنند مسئول بوده و غالبا خودشان بازرس خود مي‌باشند.

7- محصول: پرسنل علاقه دارند كه نتيجه كار خود را كامل ببينند.

8- مسؤول: شخصيت يك مسؤول مستقيم، اثري مهم در رضايت شغلي افراد دارد، همچنين بسيار اهميت دارد كه مسئول مستقيم در سطح خوبي از لياقت و شايستگي باشد. اگر پرسنل به قضاوت مسؤول اعتماد داشته باشند، طرز تلقي‌شان بهتر خواهد بود.

9- محيط: نبايد از اوضاع فيزيكي محل كار غافل بود. يك محل كار مناسب بايد عموماً از نظر روشنائي،گرما، تهويه، سقف، صندلي، رختكن، حمام، كمك‌هاي اوليه، محل‌هاي(غذا خوري و استراحت) كامل باشد تا به اين وسيله پرسنل رضايت داشته و سلامت‌شان تأمين گردد.

10- روحيه: اشكال عمده اي كه منشا ساير اشكالات ديگر شده است، روحيه نداشتن افراد است. مديران به ويژه مديران سطح پائين و مياني از طريق دوستي و برقراري روابط صميمانه بين پرسنلي كه با هم كار مي‌كنند، مي‌توانند به نحو قابل ملاحظه‌اي در بالا بردن روحيه پرسنل مؤثر باشند.

 

فهرست مطالب

رضايت شغلي و افزايش بهره وري

رابطه شخصيت با موفقيت شغلي

رابطه رضايت شغلي با شخصيت افراد

تعاريف رضايت شغلي

نظريه هاي رضايت شغلي

شاخص هاي رضايت شغلي

عوامل موثر بر رضايت شغلي

رضايت شغلي و بهره وري

عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي

رضايت شغلي و تعهد سازماني

پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي

رضايت شغلي و عملكرد

اندازه گيري رضايت شغلي

تعهد سازماني

فهرست منابع و مأخذ


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۴:۵۹:۴۸

پوشك پمپرز مدل Premium سايز 1 بسته 22 عددي 

قيمت محصول : 26000 تومان

برند : Pampers

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

نقد و بررسي تخصصي

پوشك‌هاي «پمپرز» از سال 1961 كه براي اولين بار توسط ويكتورميلز اختراع شدند، تا امروز يك ويژگي اصلي را حفظ كرده‌اند. اين ويژگي هميشگي پمپرز دوستي با كودكان و فكركردن به سلامت و آسايش آن‌هاست. پوشك‌هاي پمپرز اصل آلمان از موادي نرم ساخته شده‌اند كه آرامش كودك شما را در زمان خواب و بازي تضمين مي‌كنند.

پمپرز «Pampers»

 

 

«پمپرز» چگونه عمل مي‌كند؟

هم‌زمان با خيس‌شدن پوشك، ادرار ابتدا از طريق يك آستر محافظ يا يك لايه‌ي رويي جذب مي‌شود. اينجاست كه سطح بالايي پمپرز كه داراي لايه‌اي نازك از لوسيوني رقيق است، وارد عمل مي‌شود و از پوست فسقلي شما دربرابر رطوبت محافظت مي‌كند. در مرحله بعدي ادرار از طريق لايه‌ي جاذب از سطح رويي عبور مي‌كند و به لايه‌ي فيبري پلي‌استر مي‌رسد كه ساختاري شبيه پارچه دارد. اين لايه از جنسي نرم تهيه شده است؛ اما قدرت جذب بالايي هم دارد و به كنترل و دوري رطوبت از پوست كوچولوها كمك زيادي مي‌كند.

طراحي خاص پوشك Premium

 

طراحي خاص پوشك Premium

با وجود پوشك‌هاي استاندارد مدل Premium در رابطه با افتادن بند ناف و زخم آن نگراني نخواهيد داشت. قسمت جلوي اين پوشك‌هاي ايدئال، طوري طراحي شده است كه قسمت برش‌خورده در اطراف ناحيه‌ي ناف كوچولوها قرار مي‌گيرد. اين طراحي باعث مي‌شود ناحيه‌ي شكم و اطراف ناف خشك نگه داشته شود و در معرض هوا قرار گيرد. به اين ترتيب اگر زخمي هم ايجاد شده باشد، خيلي زود بهبود پيدا مي‌كند.

قدرت جذب Premium

اولين ويژگي يك پوشك ايدئال،‌ قدرت جذب بالاي آن است. يك پوشك خوب رطوبت را از پوست كوچولوي شما دور نگه داشته و به محافظت از آن دربرابر التهابات، جوش‌‌ها و ساييدگي‌ها  كمك مي‌كند. همچنين يك پوشك با قدرت جذب بالا به كوچولوي شما كمك مي‌كند خواب آسوده‌تري داشته باشد و راحت بازي كند. پوشك‌هاي مدل Premium برند پمپرز داراي كانال‌هاي جاذب هستند و رطوبت را به‌طور يكنواخت توزيع مي‌كنند. بنابراين اين پوشك‌ها با جذب بالا و با سنگين و آويزان‌نشدن در اثر رطوبت، خوش‌فرمي خود را حفظ مي‌كنند و متناسب با بدن كودك باقي مي‌مانند.

نشانگر رطوبت Premium

با انتخاب يك پوشك ايدئال ديگر نيازي به چك‌كردن مداوم و حتي باز و بسته‌كردن پرتعداد پوشك، براي اطلاع از ميزان رطوبت داخل آن نيست. كافي است خط رنگي روي پوشك را نگاه كنيد و با يك تغيير رنگ ساده متوجه شويد كه زمان تعويض پوشك فرارسيده است. نشانگر رطوبت، خطي رنگي است كه در زمان خيس‌شدن پوشك از  زرد به آبي تغيير پيدا مي‌كند. پس رنگ آبي هشداري براي شماست تا به‌موقع به داد كوچولويتان برسيد و پوشك كثيفش را با يك پوشك تميز و سالم عوض كنيد.

 

 

نرمي و لطافت Premium (لطيف مثل ابريشم)

سطح نرم يك پوشك ايدئال به‌آرامي از پوست ظريف و حساس كوچولوي شما محافظت مي‌كند. يك پوشك نرم و لطيف قدرت عمل بيشتري به كوچولوها مي‌دهد و باعث مي‌شود آن‌ها احساس راحتي بيشتري داشته باشند. پوشك‌هاي مدل Premium داراي پوششي با لطافت ابريشم براي حفاظت هر چه بيشتر از پوست نوزاد هستند.

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: پوشك پمپرز، مدل Premium، سايز 1، بسته 22 عددي،

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۴:۴۸:۵۱

 

ارزيابي عملكرد شركت­هاي صنعت سيمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP وTOPSIS

درمحيط رقابتي امروز ارزيابي مناسب عملكرد شركتها نه تنها براي سرمايه گزاران و اعتبار دهندگان بلكه براي شركتهاي رقيب نيز مهم و قابل توجه مي­باشد،


مشخصات فايل

تعداد صفحات 22
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

شرح مختصر:

درمحيط رقابتي امروز ارزيابي مناسب عملكرد شركتها نه تنها براي سرمايه گزاران و اعتبار دهندگان بلكه براي شركتهاي رقيب نيز مهم و قابل توجه مي­باشد، چرا كه اين ارزيابي براي توسعه بخشهاي جديد و بهبود بهره­وري بخشهاي موجود مناسب مي­باشد. هدف از اين مطالعه ارائه مدلي فازي براي ارزيابي عملكرد شركتهاي صنعت سيمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهاي مالي و با در نظر گرفتن ترجيهات تصميم گيرندگان مختلف مي­باشد.

صنعت سيمان از صنايع پايه بوده كه نقش اساسي در توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور بر عهده داشته و دارد. اين مطالعه بر مبنايFAHP و TOPSIS مي باشد، كه در آن ازFAHP براي تعيين وزن معيارهاي مختلف تصميم گيرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رويكرد TOPSIS شركتهاي صنعت سيمان رتبه بندي گرديد.

در اين پزوهش نسبت هاي مالي متفاوتي براي ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت هاي نقدينگي بمنظور سنجش "توانايي شركت ها براي انجام تعهدات كوتاه مدت در سررسيد" استفاده شده است.كه با توجه به نتايج بدست آمده شركت سيمان قاين رتبه اول،شركت سيمان دشتستان رتبه دوم و شركت سيمان كرمان رتبه سوم را از نظر اين شاخص كسب كرده اند.از نسبت هاي اهرمي بمنظور سنجش" توانايي شركت براي براي انجام تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت" استفاده شده است.كه با توجه به نتايج بدست آمده شركت سيمان خزر رتبه اول، شركت سيمان مازندران رتبه دوم و شركت هاي سيمان بجنورد و دشتستان بطور مشترك رتبه سوم را از نظر اين شاخص كسب كرده اند.از نسبت هاي فعاليت بمنظور سنجش "چگونگي سرمايه گذاري در دارايي هايي كه براي شركت ايجاد درآمد مي كنند" استفاده شده است. كه با توجه به نتايج بدست آمده شركت سيمان غرب رتبه اول، شركت سيمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شركت سيمان بهبهان رتبه سوم را از نظر اين شاخص كسب كرده اند.از نسبت هاي سودآوري بمنظور سنجش "توانايي شركت در ايجاد درآمد مازاد بر هزينه" استفاده شده است. كه با توجه به نتايج بدست آمده شركت سيمان قاين رتبه اول، شركت سيمان دشتستان رتبه دوم و شركت سيمان بهبهان رتبه سوم را از نظر اين شاخص كسب كرده اند.از نسبت هاي رشد بمنظور سنجش "وضعيت شركت در صنعت مورد فعاليت" استفاده شده است. كه با توجه به نتايج بدست آمده شركت سيمان غرب رتبه اول، شركت سيمان ايران گچ رتبه دوم و شركت سيمان بجنورد رتبه سوم را از نظر اين شاخص كسب كرده اند.

و در نهايت با استفاده از رويكرد TOPSIS شركت ها از نظر عملكرد رتبه بندي شدند كه شركت سيمان قاين رتبه اول،شركت سيمان ايلام رتبه دوم و شركت سيمان غرب رتبه سوم را كسب كردند

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

پيشينه تحقيق

نسبت هاي مالي

نسبت هاي فعاليت (نسبت هاي گردش دارايي ها)

نسبت هاي سودآوري

برنامه ريزي فازي سلسله مراتبي (Fuzzy Analytic Hierarchy Process)

روش [1]TOPSIS

نتايج

ارزش شاخص هاي فرعي با استفاده از تكنيك FAHP

رتبه بندي عملكرد شركتهاي سيماني در سال مالي 1388

نتيجه گيري

منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۴:۴۲:۱۰

شكم بند ورزشي تي اس طرح 2 

قيمت محصول : 47760 تومان

برند : Miscellaneous

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


شكم بند ورزشي تي اس طرح 2

 

 

براي خريد و مشاهده محصول كليك نماييد.


تصاوير بيشتر
شكم بند ورزشي تي اس طرح 2
شكم بند ورزشي تي اس طرح 2

 

 
[google]
موضوع:
برچسب‌ها: شكم بند ورزشي، تي اس، طرح 2،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ]