خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فراي ايران كالا
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :مدير
تاريخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۲۶:۰۵

 

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 154
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش مديران و كارشناسان 83 سازمان دولتي استان ايلام بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي ابتدا 25 سازمان انتخاب گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز پژوهش از كليه مديران عالي و مياني آن سازمان‌ها جمع‌آوري گرديد. در مجموع حجم نمونه آماري 205 نفر بود. براي اندازه‌گيري از مدل پذيرش فناوري تغيير يافته و تئوري عمل استدلالي استفاده شده است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف- اسميرنف، آزمون t، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون رگرسيون چند گانه گام به گام) استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه مديران زن و مرد در استفاده از سيستم اطلاعات مديريت وجود ندارد. همچنين بين گروه‌هاي با سطوح جايگاه سازماني متفاوت در استفاده از آن نيز تفاوتي مشاهده نشد. همچنين بين ميزان استفاده مديران از MIS بر اساس گروه‌هاي سني تفاوت وجود دارد به گونه‌اي كه مديران مسن‌تر كمتر از MIS استفاده مي‌كنند و بين ميزان استفاده از MIS بر اساس گروه‌هاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحليل رگرسيوني گام به گام حاكي از اين است كه شش عامل حمايت سازماني، حمايت مالي، كاربرد اينترنت، حمايت مدير ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بكارگيري MIS مي‌توانند يك مدل قابل اتكا براي برآورد ميزان كاربرد MIS ارائه نمايند.

واژگان كليدي: سيستم اطلاعات مديريت، MIS، سازمان‌هاي دولتي

 

فهرست مطالب

 

  

   

 فصل اول: كليات پژوهش

1- 1 مقدمه. 2

2-1 بيان مساله. 3

3-1  اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

4-1 اهداف تحقيق.. 6

6-1 فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-6-1  فرضيه اصلي اول.. 7

2-6-1  فرضيه اصلي دوم. 8

7-1 تعريف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش.... 9

8-1 تعريف عملياتي متغيرها 10

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

1-2 مقدمه. 13

2-2 طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها 13

3-2 سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي.. 13

4-2 ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران.. 14

5-2 معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران.. 14

6-2 نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي.. 14

7-2 مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 16

8-2 مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 17

9-2 تصميم گيري در سازمانها 17

1-9-2 شرايط تصميم مديران.. 17

2-9-2 تئوري هاي تصميم گيري.. 17

3-9-2 تئوري كلاسيك تصميم گيري.. 18

4-9-2 تئوري رفتاري تصميم گيري.. 18

5-9-2 بصيرت ، قضاوت و پايبندي به عمل گذشته. 18

6-9-2 يابندگي قضاوتي.. 19

7-9-2 قاطعيت در تصميم گيري.. 19

8-9-2 استراتژي درگير كردن ديگران در تصميم گيري.. 19

1-8-9-2 تصميمات فردي ، تصميمات مشورتي و تصميمات گروهي.. 19

2-8-9-2 مديريت در قرن 21 جايگاه خاصي براي دو سياست كلان قائل است : 19

10-2 انواع اطلاعات... 20

1-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد. 20

2-10-2  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني.. 21

11-2 نقش استراتژيك اطلاعات... 22

1-11-2 سيستمها 23

2-11-2 روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي.. 23

3-11-2 چرخه حيات سيستم.. 23

4-11-2 اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي.. 24

5-11-2 سيستمهاي اطلاعاتي.. 24

12-2 كاربرد مديريت... 25

1-12-2 مشاركت بيشتر در تصميم گيري.. 25

2-12-2 افزايش سرعت در تصميم گيري.. 25

3-12-2 افزايش سرعت در شناسائي مسائل.. 25

13-2 طرح ريزي سازمان.. 25

1-13-2 كاهش ارتقاع هرم سازمان.. 26

2-13-2 تمركز يا عدم تمركز  بيشتر. 26

3-13-2 بهبود هماهنگي.. 26

4-13-2 شرح دقيق تري از وظايف... 26

5-13-2 افزايش كاركنان متخصص.... 27

14-2 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت... 27

15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي.. 27

1-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت... 27

2-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار 28

3-15-2 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد. 28

1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت... 29

1-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي.. 29

2-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش.... 29

3-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد. 30

4-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك.... 30

5-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم.. 30

6-1-3-15-2سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها 32

2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات... 32

1-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات اداري.. 32

2-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني.. 33

3-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري.. 34

4-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات تجاري.. 35

5-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد. 36

6-2-3-15-2سيستم اطلاعات جغرافيايي.. 36

7-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي.. 37

3-3-15-2سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان.. 37

1-3-3-15-2 برنامه‌ريزي منابع سازمان.. 37

2-3-3-15-2 مديريت ارتباط با مشتري.. 39

3-3-3-15-2 مديريت زنجيره تأمين.. 41

4-3-3-15-2 سيستم‌هاي همكاري سازمان.. 42

16-2پيشينة پژوهش.... 45

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور 45

2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور 48

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

1-3 مقدمه. 54

2-3 نوع و روش تحقيق.. 54

3-3 مباني تئوريك پژوهش.... 54

4-3 مدل مفهومي پژوهش.... 57

5-3 متغيرهاي پژوهش.... 58

1-5-3 متغير وابسته. 58

2-5-3 متغير مستقل.. 58

6-3 روش  و تكنيك جمع آوري اطلاعات... 58

1-6-3 مشخصات پرسشنامه. 58

7-3 روايي و پاياني ابزار 59

1-7-3 روايي / اعتبار 59

2-7-3 پايايي.. 59

8–3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 61

9-3 قلمرو تحقيق.. 61

10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه. 64

2-4  بررسي  ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 65

1-2-4  جنسيت... 65

2-2-4  سطح تحصيلات... 66

3-2-4  جايگاه سازماني.. 67

4-2-4  سن.. 68

5-2-4 سابقه خدمت... 69

3-4 بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق.. 70

1-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه آشنايي.. 70

2-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه در دسترس بودن.. 71

3-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه توانايي.. 72

4-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد MIS.. 73

5-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آگاهي مدير. 74

6-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مدير. 75

7-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مالي.. 76

8-3-4بررسي شاخص هاي مولفه سازمان يادگيرنده 77

9-3-4بررسي شاخص هاي مولفه حمايت سازماني.. 78

10-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه شيوه تصميم گيري مديران.. 79

11-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه قصد كاربرد MIS.. 80

12-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد كامپيوتر. 81

13-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد اينترنت... 81

14-3-4  بررسي شاخص هاي مولفه اعتقاد به اثربخشي.. 82

4-4  بررسي نرمال بودن متغيرها 83

5-4  نتايج آزمون t 84

1-5-4  آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران.. 84

6-4مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS.. 88

8-4آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها 93

1-8-4 سن.. 93

2-8-4  سابقه خدمت... 93

3-8-4  در دسترس بودن.. 94

4-8-4  آگاهي مدير. 94

5-8-4  حمايت مدير. 95

6-8-4  حمايت مالي.. 95

7-8-4سازمان يادگيرنده 96

8-8-4  حمايت سازماني.. 96

9-8-4 شيوه تصميم گيري مديران.. 98

10-8-4  قصد كاربرد MIS.. 98

11-8-4  كاربرد كامپيوتر. 99

12-8-4  كاربرد اينترنت... 99

13-8-4  اعتقاد به اثربخشي.. 100

14-8-4آشنايي با MIS.. 100

15-8-4  توانايي.. 100

9-4آزمون تحليل رگرسيون.. 101

10-4 آزمون صحت مدل برازش شده.............................................................................................. 109

11-4 خلاصه آزمون فرضيه ها 112

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش

1-5  مقدمه. 120

2-5  يافته هاي تحقيق.. 120

1-2-5 يافته ها حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 120

2-2-5 يافته هاي حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش.... 120

3-2-5  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق.. 122

4-2-5  نتايج حاصل از تحليل رگرسيون.. 125

5-2-5  ساير نتايج تحقيق.. 125

3-5  پيشنهادات... 128

1-3-5  پيشنهادات كاربردي.. 128

2-3-5  پيشنهادات به محققين آتي.. 129

4-5  محدوديت هاي تحقيق.. 130

پيوست........................................................................................................................................................ 131

منابع فارسي: 137

منابع لاتين: 141

 فهرست جداول

 جدول(3-1). مؤلفه هاي ميزان آگاهي و كاربرد........................................................................................... 60

جدول (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت........................................................... 65

جدول (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................................... 66

جدول (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................................... 67

جدول (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................................. 68

جدول (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت................................................... 69

جدول (4-6).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «آشنايي با MIS»...................................... 70

جدول (4-7).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «در دسترس بودن MIS».......................... 71

جدول (4-8).  توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «توانايي»...................................................... 72

جدول (4-9). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد MIS ».......................................... 73

جدول (4-10). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « آگاهي مدير »......................................... 74

جدول(4-11). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت مدير»............................................ 75

جدول(4-12). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «  حمايت مالي  »....................................... 76

جدول(4-13). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «سازمان يادگيرنده».................................... 77

جدول(4-14). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «حمايت سازماني»...................................... 78

جدول(4-15). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « شيوه تصميم گيري مديران ».................. 79

جدول(4-16). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « قصد كاربرد MIS».................................. 80

جدول(4-17). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « كاربرد كامپيوتر »..................................... 81

جدول(4-18). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه «كاربرد اينترنت»......................................... 82

جدول(4-19). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه « اعتقاد به اثربخشي».................................. 82

جدول(4-20). نتايج آزمون كولموگروف–اسميرنف براي بررسي پيش فرض نرمال بودن متغيرهاي مورد

 مطالعه.......................................................................................................................................................... 83

جدول (4-21).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران............................................. 86

جدول(4-22).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان استفاده از MIS براساس جنسيت............................... 88

جدول(4-23). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس ميزان تحصيلات....... 88

جدول (4-24)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي........... 89

جدول(4-25). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس ميزان تحصيلات........ 90

جدول(4-26). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS  » براساس ميزان تحصيلات    90

جدول(4-27). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  آشنايي » براساس جايگاه سازماني........ 91

جدول(4-28). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  توانايي » براساس جايگاه سازماني......... 91

جدول(4-29). تجزيه يك طرفه واريانس براي مقايسه ميزان «  كاربرد MIS » براساس جايگاه سازماني      92

جدول(4-30).  نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه................. 97

جدول(4-31). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس

 متغيرهاي مورد مطالعه.................................................................... 101

جدول(4-32). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      102

جدول(4-33). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   103     

جدول(4-34). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      104

جدول(4-35). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   106     

جدول(4-36). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه       107

جدول (4-37). نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق       118 

فهرست نمودار و شكل

نمودار (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت............................................ 65

نمودار (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات............................. 66

نمودار (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني............................... 67

نمودار (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن.................................................... 68

نمودار (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت.................................. 69

نمودار(4-6). نرماليته باقيمانده ها........................................................................................................... 110

شكل (2-1). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان......................................................................... 43

شكل (2-2). چارچوب نظري پژوهش.................................................................................................... 52

شكل (3-1). مدل پذيرش فناوري (TAM) ......... 56

شكل (3-2). تئوري عمل استدلالي 56

شكل (3-3). مدل مفهومي پژوهش............................................................................ 57

شكل (4-1). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش ......................................................... 111


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]