خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
دانش‌آموزان
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/15  ساعت: ۱۶

 

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت


مشخصات فايل

تعداد صفحات 112
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم تربيتي


توضيحات كامل

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه.........................................................................................................................

بيان مسئله............................................................................................

ضرورت تحقيق.........................................................................................

اهداف تحقيق..........................................................................................

فرضيه‌هاي پژوهش.....................................................................................

تعريف اصطلاحات و متغيرها..........................................................................

تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله....................................................................

تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله..................................................................

متغيرهاي تحقيق..........................................................................................................

متغير مستقل...............................................................................................................

متغير وابسته................................................................................................................

متغيرهاي كنترل...........................................................................................................

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل).........................................

تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول).......................................................................

تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)...........................................

تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)............................................

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)..........................................

فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش

مقدمه.................................................................................................

الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق..............................................................

تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله................................................................

حل مسئله و انتقال يادگيري...........................................................................

رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله..................................................................

راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت....................................................................

نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله..........................................................................

حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان .......................................................................

حل مسئله از ديدگاه گشتالت.........................................................................

رويكرد خبرپردازي به حل مسئله........................................................................

مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)...................................................

طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله....................................................................

مباني نظري در زمينه نگرش............................................................................

تعريف نگرش..........................................................................................

ويژگيها و ابعاد نگرش.................................................................................

تغيير نگرش...........................................................................................

الگوهاي يادگيري تغيير نگرش.........................................................................

الف) نظريه محرك – پاسخ..............................................................................

نظريه هاولند...........................................................................................

ب) نظريه مشوقها و تعارضها..........................................................................

الگوهاي شناختي تغيير نگرش..........................................................................

الف) نظريه تعادل.....................................................................................

ب) نظريه توافق........................................................................................

ج) نظريه همسازي شناختي.............................................................................

د) نظريه قضاوت اجتماعي............................................................................

الگوهاي كاركردي......................................................................................

نگرشها و آموزش و پرورش............................................................................

ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق..........................................................

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق............................................................................................

جامعه آماري .........................................................................................

نمونه و روش نمونه‌گيري................................................................................

ابزار پژوهش...........................................................................................

شيوه اجرا.............................................................................................

روش تجزيه و تحليل داده‌ها..............................................................................

فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها

4-1) مقدمه .........................................................................................

4-2) آزمون همتاسازي................................................................................

4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي........................................................

4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي...............................................

الف) فرضيه اول.......................................................................................

ب) فرضيه دوم........................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش..........................................................................................

محدوديتهاي پژوهش....................................................................................

پيشنهادات به پژوهشگران.............................................................................

فهرست منابع فارسي...................................................................................

فهرست منابع لاتين ...................................................................................

 جدول (3-1) مقايسه درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات

امتحاني................................................................................................

جدول (4-1) مقايسه شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه ......................

جدول (4-2) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-3) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيش

آزمون نگرش نسبت به رياضي.........................................................................

جدول (4-4) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-5) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش

نسبت به رياضي.......................................................................................

جدول (4-6) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي.....................

جدول (4-7) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه گواه..............................................................................

جدول (4-8) توزيع فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضي................

جدول (4-9) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش

گروه آزمايش .........................................................................................

جدول (4-10) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج  نسبت به

رياضي.................................................................................................

جدول (4-11) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت

به رياضي گروه گواه....................................................................................

جدول(4-12) توزيع فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي.................

جدول (4-13) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه آزمايش ..........................................................................

جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 1.........................................................................................

جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 2.........................................................................................

شكل (2-1) بازنمايي شناختي مسئله از يك ساخت شناختي اثر گرينو.................................

شكل (2-2) استراتژي احتمالي گرينو..................................................................

شكل (2-3) واحد TOTE..........................................................................

شكل (2-4) مسئله پاندول دي چكووكرافورد.........................................................

شكل (2-5) مراحل مختلف فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولند..................................

شكل (2-6) ساختهاي شناختي متعادل و نامتعادل...................................................

شكل (3-1)  طرح پس آزمون با گروه كنترل...........................................................

شكل (3-2)  طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل.............................................

فهرست نمودار

نمودار (4-1) مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي ثلث دوم درس رياضي..........................

نمودار (4-2) نمودار ستوني ميانگين‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيات.....

نمودار (4-3) نمودار ستوني ميانگين‌هاي نمرات حاصل از تفاوت نمرات آزمودني‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در پيش آزمون و پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضيات....

 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد.

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/11  ساعت: ۱۱

 

بررسي رابطه سبك هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان دبيرستان هاي دخترانه

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبك هاي اسنادي، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني انجام شده است جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي استفاده شد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 87
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

بررسي رابطه سبك هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان دبيرستان هاي دخترانه

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبك هاي اسنادي، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني انجام شده است. جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه هاي سبك هاي اسنادي و عزت نفس كوپر اسميت مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي پيشرفت تحصيلي معدل سال تحصيلي 92 – 91 منظور شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آمارهاي توصيفي نظير فراواني، درصد تراكمي، و همبستگي پيرسون و آمار استنباطي نظير رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج به دست آمده در سطح معني داري 05/0 به اين شرح است: بين سبك اسناد دروني - بيروني و پيشرفت تحصيلي همبستگي (55/0) وجود دارد. بين سبك اسناد پايدار- ناپايدار و پيشرفت تحصيلي همبستگي (61/0) وجود دارد. بين سبك اسناد كلي- اختصاصي و پيشرفت تحصيلي گرچه همبستگي بسيار ضعيف (17/0) ولي معني داري وجود دارد. بين سبك اسناد دروني - بيروني و عزت نفس همبستگي (47/0) وجود دارد. بين سبك اسناد پايدار- ناپايدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگي منفي ضععيف (23/0- ) ولي معني داري وجود دارد. بين سبك اسناد كلي- اختصاصي و عزت نفس همبستگي منفي (34/0- ) وجود دارد. هم چنين نتايج بدست آمده از سبك هاي اسنادي به عنوان متغير پيش بين پيشرفت تحصيلي، نشان دهنده مدل مناسبي مي باشد. اين مدل 10% از تغييرات مربوط به نمرات پيشرفت تحصيلي را تبيين مي كند و نتايج بدست آمده از سبك هاي اسنادي به عنوان متغير پيش بين عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبي بوده است. اين مدل 48% از تغييرات مربوط به نمرات عزت نفس را تبيين مي كند كه نشان از خوب بودن دارد.

كليد واژه ها: سبك اسنادي، عزت نفس، پيشرفت تحصيلي، دانش آموزان.

 

فهرست مطالب

 

چكيده 1

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه2

بيان مسأله3

اهميت و ضرورت تحقيق4

اهداف تحقيق5

هدف كلي5

اهداف جزئي6

سؤال هاي پژوهش7

فرضيه‌هاي پژوهش7

تعريف مفهومي و عملياتي واژه‏ها7

سبك هاي اسنادي7

پيشرفت تحصيلي8

عزت نفس8

تعريف عملياتي8

سبك هاي اسنادي8

موقعيت اسنادي9

پيشرفت تحصيلي9

عزت نفس9

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه11

نظريه اسناد11

نظريه انتساب13

انتساب ها براي توجيه پيامدها14

ابعاد عليتي انتساب ها15

عزت نفس18

نشانه‌هاي جسمي و رفتاري ضعف عزت نفس19

ابعاد مختلف عزت نفس20

انواع عزت نفس20

شيوه هاي افزايش عزت نفس احساسي – عاطفي21

شيوه هاي افزايش عزت نفس روحي – معنوي21

عوامل مؤثر در ايجاد عزت نفس22

عزت نفس از ديدگاه قرآن، احاديث و دانشمندان اسلامي23

نقش والدين در شكل گيري عزت نفس23

نقش عوامل ديگر در تقويت عزت نفس25

پيشرفت تحصيلي26

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان27

تاكيد بر رشد عقلاني28

جو عاطفي مدرسه28

پيش فرض هاي معلمان در مورد شاگردان28

نگرش معلم28

عقب ماندگي آموخته شده29

اثرات پيشرفتتحصيلي29

نقش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي30

عزت نفس = پدر، مادر، معلم33

نقش عملكرد تحصيلي در عزت نفس33

يافته هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور34

الف- پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور34

ب- پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور35

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش39

جامعه و نمونه آماري، و روش نمونه‏گيري39

ابزار اندازه گيري39

1. پرسشنامه سبك هاي اسنادي (ASQ)39

روش نمره گذاري39

پايايي و روايي40

2- پرسشنامه عزت نفس كوپر – اسميت40

مؤلفه‌هاي عزت نفس عبارتند از:40

روش اجراي پژوهش41

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها41

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

مقدمه43

فصل پنجم56

مقدمه57

نتيجه‌گيري57

محدوديت هاي پژوهش62

پيشنهادهاي تحقيق62

الف- پيشنهادهاي كاربردي62

ب- پيشنهادهاي پژوهشي62

منابع64

پيوست ها69

فهرست جداول

جدول شماره (4-1): فراواني و درصد گروه نمونه بر حسب پايه تحصيلي43

جدول شماره (4-2): ميانگين و انحراف معيار نمره هاي گروه نمونه برحسب عزت نفس، پيشرفت تحصيلي و سبك‌هاي اسنادي44

جدول شماره (4-3): همبستگي بين سبك اسنادي دروني- بيروني با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس45

جدول شماره (4-6): همبستگي بين سبك اسنادي دروني- بيروني با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي46

جدول شماره (4-4): همبستگي بين سبك اسنادي پايدار و ناپايدار با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس47

جدول شماره (4-7): همبستگي بين سبك اسنادي پايدار و ناپايدار با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي48

جدول شماره (4-5): همبستگي بين سبك اسنادي كلي- اختصاصي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس49

جدول شماره (4-8): همبستگي بين سبك اسنادي كلي - اختصاصي با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي49

جدول شماره (4-9) : توان تبيين مدل پيش بيني پيشرفت تحصيلي52

جدول شماره (4-10): تحليل واريانس براي مدل پيشرفت تحصيلي52

جدول شماره (4-11): ضرايب رگرسيوني استاندارد شده و استاندارد نشده متغيرهايي كه در مدل وارد شدند53

جدول شماره (4-12): توان تبيين مدل پيش بيني عزت نفس54

جدول شماره (4-13): تحليل واريانس براي مدل عزت نفس55

جدول شماره (4-14): ضرايب رگرسيوني استاندارد شده و استاندارد نشده متغيرهايي كه در مدل وارد شدند55


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]