خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
شيوه هاي تربيتي فرزندان
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/11  ساعت: ۰۶

 

بررسي رابطه اشتغال مادران با شيوه هاي تربيتي فرزندان

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي رشته علوم اجتماعي ( گرايش پژوهشگري )


مشخصات فايل

تعداد صفحات 210
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم اجتماعي


توضيحات كامل

هدف از اين مطالعه تعيين رابطه اشتغال مادر و سبك هاي فرزند پروري دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  مي باشد . اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است كه در سال 1390 انجام گرفته است .

جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مي باشد كه 257 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند . ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه مي باشد كه از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول شامل مشخصات فردي مانند جنسيت ، سن ، كلاس ، معدل ، وضعيت اقتصادي را مورد پرسش قرار مي دهد و بخش دوم سبك هاي فرزند پروري و حالات و رفتار كودكان را در ارتباط با اشتغال مادر مورد ارزيابي قرار مي دهد . اين پرسشنامه داراي 53 گويه مي باشد . هر گويه به صورت يك پيوستار 5 درجه اي ( كاملا مخالف ، مخالف ، بي نظر ، موافق و كاملا موافق ) در نظر گرفته شده است و به ترتيب نمره هاي 1-2-3-4-5 به آن اختصاص داده شده است به جز سؤالات 2-1 ، 5-2 ، 6-2 ، 5-3 ، 3-5 و 4-6 كه سؤالات معكوس پرسشنامه است .

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه اشتغال مادر روي سبك فرزند پروري رها اثرگذار است هم چنين شيوه هاي فرزند پروري رها و استبدادي نيز روي رفتار كودكان اثر گذار مي باشند .

بين اشتغال مادر و احساس تنهايي فرزند ، پرخاشگري و شيوه تربيتي سهل گيرانه رابطه ضعيف مي باشد .

بين شيوه تربيتي اقناع گرايي و امنيت رواني فرزند ، بين شيوه تربيتي استبدادي و انزواطلبي فرزند ، بين شيوه تربيتي استبدادي و خشونت فرزند و بين شيوه تربيتي سهل گير و احساس تنهايي فرزند رابطه معناداري وجود دارد .

بين جنس و بي ادبي نسبت به والدين هم چنين بين اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين رابطه معناداري وجود ندارد .

بر اساس نتايج به دست آمده شيوه تربيتي اقناعي بر حسب نوع شغل متفاوت نمي باشد اما شيوه ي تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل متفاوت مي باشد .

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش

1 – 1 -مقدمه. 2

1- 2- بيان مسئله. 4

1 – 3 - اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1 – 4 - تاريخچه ورود زنان به بازار كار7

1- 5- تاريخچهاشتغالزناندرايران.. 9

1- 6 - اهداف پژوهش.... 12

1 – 6 – 1 - هدف كلي :12

1 – 6 - 2 – اهداف جزئي :12

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2- 1 – بخش اول ) اشتغال زنان.. 15

2-1-1- مقدمه. 15

2-1-2- تعريف خانواده :16

2-1-3- خاستگاه خانواده :17

2-1-4- انواع خانواده :17

2-1-5- تقسيم بندي لوپله از خانواده :18

2-1-6- كاركردهاي خانواده :19

2-1-7- تعريف اشتغال :19

2-1-8- اشتغال در زنان :20

2-1-9- عوامل مؤثر بر اشتغال زنان.. 21

2-1-9-1- قوانين حمايتي :21

2-1-9-2- طرز تلقي در رفتار مديريت :21

2-1-9-3- غيبت :22

2-1-9-4- جابه جايي زنان :22

2-1-10- اشتغال و نقش هاي مختلف زنان.. 23

2-1-10-1- اشتغال و نقش فرزند پروري.. 23

2-1-10-2- اشتغال ونقش تربيتي زن.. 23

2-1-10-3- اشتغال و نقش خانوادگي زنان.. 24

2-1-10-4- اشتغال زنان و نقش همسر. 24

2-1-10-5- اشتغال و كار خانگي زنان.. 25

2-1-10-6- اشتغال و توسعه اجتماعي و عوامل موثر بر آن.. 25

2-1-10- 7- اشتغال و نقش فرزندآوري زنان.. 26

2-1-11- زنوتناقضنمايخانوادهواشتغال.. 26

2-1-12- تأثير اشتغال زنان.. 27

2-1-12-1- پيامد اقتصادي.. 28

2-1-12-2- پيامدهاي خانوادگي- رواني.. 28

2-1-12-3- تأثيرات آموزشي.. 29

2-1-13- نگرش هاي مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 30

2-1-13-1 موافقان اشتغال زنان.. 30

2-1-13-2- مخالفان اشتغال زنان.. 31

2-1-13-3- موافقان مشروط اشتغال زنان.. 32

2-1-14- نظريات و ديدگاه هاي مختلف نسبت به اشتغال زنان.. 32

2-1 – 14- 1- نظريات اقتصادي :32

2- 1 – 14- 1-1- نظريه نئوكلاسيك... 32

2 -1- 14-1-2- نظريه تجزيه شدن در بازار كار33

2- 1 –14-2- نظريات جامعه شناختي.. 34

2 – 1 – 14-2-1- نظريه نوسازي.. 34

2- 1 – 14-2 -2- نظريه هاي جنسيتي.. 34

2- 1- 14- 2-3- نظريات ماركسيستي.. 35

2-1-14-2-4- رويكردهاي كلاسيك :38

2-1-15- مكاتب فمينيستي و رويكرد آنان به اشتغال زنان.. 39

2-1-15-1- فمينيسم ماركسيستي.. 39

2-1-15-2- فمينيسم سوسياليسم.. 40

2-1-15-3- فمينيسم هاي راديكال و ليبرال.. 42

2-1-15-4- سرمايه داري و فمينيسم.. 43

2 – 1- 16 – مطالعات مربوط به اشتغال زنان.. 44

2-2- بخش دوم ) تربيت... 49

2-2-1- تعريفتربيت... 49

2-2-2- تعريف تربيت از ديدگاه هاي مختلف... 49

2-2-3- مكاتب و ديدگاه هاي تربيتي.. 51

2-2-3-1- تعليم و تربيت از ديدگاه زيست – محيطي.. 51

2-2-3-2- . تربيت از بعد طبيعت گرايي- آرماني« ژان ژاك روسو». 52

2-2- 3-3- تعليم و تربيت از ديدگاه روان شناسي.. 54

2-2-3-4- تعليم و تربيت از ديدگاه جامعه شناسي.. 55

2-2-4- فرزندپروري.. 56

2-2-4-1 تعريففرزندپروري.. 56

2-2-4-2 شيوه هاي فرزند پروري.. 56

2-2-4-2-1 سبك فرزند پروري مقتدرانه ( اقناع گرايي ):59

2-2-4-2-2- سبك فرزند پروري مستبدانه :61

2-2-4-2-3- سبك فرزند پروري بدون دخالت ( بي توجه ، رها ):63

2-2- 5- حالات روحي و رفتاري كودكان.. 66

2-2-5-1- خشونت در كودكان.. 66

2-2-5-1-1- عمده ويژگي هر كودك خشونت گرا67

2-2-5-1-2- نظرياتخشونت:68

2-2-5-1-2-1- نظريهمحروميت:68

2-2-5-1-2-2- نظريهفراگيرياجتماعي:68

2-2- 5-2- گوشه گيري در كودكان.. 72

2-2-5-2-1- تعاريفگوشهگيري.. 72

2-2-5-2-2- علايمونشانههايگوشهگيري.. 73

2-2-5-2-3- عللگوشهگيري.. 75

2-2-5-3-احساستنهاييدركودكان.. 76

2-2-5-3-1- عواملتنهايي.. 77

2-2-5-3-2- پيامدهايتنهاييبرايكودكان :77

2-2-5-3-3- نظريههايتنهايي :78

2-2-5-4- امنيت روحي ورواني.. 79

2-3- بخش سوم ) تأثير اشتغال مادر بر تربيت فرزند. 81

2-3-1- مفهوممادري.. 81

2-3-2- نقش مادر در تربيت... 82

2-3-3- رابطهمادر–كودك ( مبانينظريروانشناسي )83

2-3-4- اشتغال مادر و تربيت فرزندان.. 85

2-3-5- تأثير اشتغال بر روابط مادر و فرزند. 86

2-3-6- تأثير اشتغال مادران بر فرزندان در سال هاي پيش از مدرسه ( تأثير مهد كودك بر نو باوگان )90

2-3-7- عوارض اشتغال مادر براي كودك :92

2-3-8- ناهنجاري هاي رواني – رفتاري فرزندان مادران شاغل.. 95

2-3-9-ديدگاهصاحبنظراندررابطهباشيوههايتربيتيفرزندان :99

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1-مقدمه. 104

3 – 2 -متغييرهاي تحقيق.. 105

3 -3-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم.. 105

3 – 4 - فرضيه هاي پژوهش.... 111

3 – 5 - روش تحقيق (روش اجراي تحقيق )112

3 – 6 -روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق.. 113

3 – 7 - جامعه آماري تحقيق.. 115

3 – 8 - برآورد حجم نمونه تحقيق.. 116

3 – 9 -روش نمونه گيري تحقيق.. 116

3 – 10 - ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها )116

3 – 11 - روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق.. 117

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه. 120

4-2-بخش اول : آمار توصيفي.. 120

4-2-1- توصيف متغيرهاي شناسايي بر اساس جدول و نمودار120

4-2-2- توصيف مفهوم و ابعاد بر اساس جداول و نمودار127

4-3- بخش دوم : آمار استنباطي.. 147

4-3-1- بررسي فرضيات پژوهش.... 147

4-3-2-رگرسيون.. 167

4-3-3- تحليل مسير. 169

نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 174

5-2- نتايجحاصلشدهازميزانرواييهريكازمفاهيم :175

5- 3- نتايجتوصيفمفاهيم.. 176

5-4- نتايجتحليلهايدومتغيره :177

5-5- نتايجتحليلهايچندمتغيره :178

5-6- توصيه ها و پيشنهادات :179

5- 7- محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق.. 182

پيوست ها183

فهرست منابع :188

 فهرست جداول

جدول شماره ( 4-2-1) : توصيف پاسخگويان بر حسب جنس.... 120

جدول شماره ( 4-2-2-) : توصيف پاسخگويان بر حسب سن.. 121

جدول شماره( 4 -2 -3) : توصيف پاسخگويان برحسب كلاس.... 123

جدول شماره ( 4 -2- 4 ) : توصيف پاسخگويان بر حسب معدل.. 123

جدول شماره ( 4 – 2 -5 ) : توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اقتصادي خانواده124

جدول شماره ( 4-2-6) : توصيف پاسخگويان بر حسب اشتغال مادر125

جدول شماره ( 4 – 2 -7 ) : توزيع پاسخگويان بر حسب نوع شغل مادر125

جدول شماره ( 4-2-8 ) : توصيف پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي مادر126

جدول شماره (4-2-9) : توصيف پاسخگويان بر حسب ميزان ساعت كار مادر126

جدول شماره (4-2-10) : توصيف شاخص هاي بعد امنيت... 127

جدول شماره(4-2-11) : توصيف بعد امنيت رواني.. 128

جدول شماره (4-2-12 ) : توصيف شاخص هاي بعد تنهايي.. 129

جدول شماره(4-2-13) : توصيف بعد تنهايي.. 130

جدول شماره (4-2-14 ) : توصيف شاخص هاي بعد انزوا طلبي.. 131

جدول شماره(4-2-15) : توصيف بعد انزوا طلبي.. 132

جدول شماره (4-2-16 ) : توصيف شاخص هاي بعد خشونت... 134

جدول شماره(4-2-17) : توصيف بعد خشونت... 135

جدول شماره (4-2-18) : توصيف مفهوم حالات و رفتار كودكان.. 136

جدول شماره (4-2-19) : توصيف ابعاد و مفهوم رفتار كودكان بر حسب مقياس جديد. 138

جدول شماره (4-2-20 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم رها139

جدول شماره(4-2-21) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري رها140

جدول شماره (4-2-22 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم استبدادي.. 141

جدول شماره(4-2-23) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري استبدادي.. 142

جدول شماره (4-2-24 ) : توصيف شاخص هاي مفهوم اقناعي.. 144

جدول شماره(4-2-25) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري اقناعي.. 145

جدول شماره ( 4-3-1) رتبه احساس تنهايي بر حسب اشتغال مادر147

جدول شماره (4-3-2): آزمون S - K براي نورمال بودن متغير تنهايي در جامعه مورد بررسي.. 148

جدول شماره (4-3-3) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و تنهايي فرزند. 148

جدول شماره (4-3-4): رتبه خشونت بر حسب اشتغال مادر149

جدول شماره (4-3-5 ): آزمون S - Kبراي نورمال بودن متغيرپرخاشگري در جامعه مورد بررسي.. 150

جدول شماره (4-3-6) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و پرخاشگري فرزند. 150

جدول شماره (4-3-7): رتبه امنيت رواني بر حسب شيوه تربيتي اقناع گرايي.. 151

جدول شماره (4-3-8 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغيرهاي اقناع گرايي و امنيت رواني.. 152

جدول شماره (4-3-9) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري اقناعي و امنيت رواني فرزند. 152

جدول شماره (4-3-10): رتبه انزواطلبي بر حسب شيوه تربيتي استبدادي.. 153

جدول شماره (4-3-11 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغيرهاي استبدادگرايي و انزواطلبي فرزن.. 153

جدول شماره (4-3-12 ) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري استبدادي فرزند. 154

جدول شماره ( 4-3-13) رتبه شيوه تربيتي رها بر حسب اشتغال مادر154

جدول شماره (4-3-14 ): آزمون S - K براي نورمال بودن متغير شيوه تربيتي سهل گير در جامعه بررسي.. 155

جدول شماره (4-3-15) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر وشيوه تربيتي سهل گير ( رها )155

جدول شماره (4-3-16 ) : رتبه فرزند پروري استبدادي بر حسب ميزان ساعات كار مادر156

جدول شماره (4-3-17) : آزمون Etaبراي بررسي رابطه ي ميزان ساعات كار مادر با شيوه تربيتي استبدادي.. 157

جدول شماره ( 4-3-18): رتبه امنيت رواني بر حسب اشتغال مادر157

جدول شماره (4-3-19) : آزمون Eta براي بررسي رابطه ي اشتغال مادر و امنيت رواني فرزند. 158

جدول شماره (4-3-20) : رتبه خشونت بر حسب شيوه تربيتي استبدادي.. 158

جدول شماره (4-3-21) : آزمون پيرسون براي تعيين سبك فرزند پروري استبداد گرايي با خشونت فرزند. 159

جدول شماره (4-3-22) : ميزان فراواني گويه هاي جنس و بي ادبي نسبت به والدين.. 159

جدول شماره (4-3-23 ): آماره خي دو براي تعيين رابطه بين جنس و بي ادبي نسبت به والدين.. 160

جدول شماره ( 4-3-24 ): رتبه احساس تنهايي فرزند بر حسب شيوه تربيتي رها160

جدول شماره (4-3-25) : آزمون پيرسون براي تعيين رابطه ي سبك فرزند پروري احساس تنهايي فرزند. 161

جدول شماره ( 4-3-26) : ميزان فراواني گويه هاي اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين با فرزندان .161

جدول شماره (4-3-27) : آماره خي دو براي تعيين رابطه بين اشتغال مادر و تحكمي برخورد كردن والدين.. 162

جدول شماره ( 4-3-28 ) : رتبه فرزند پروري اقناعي بر حسب نوع شغل مادر162

جدول شماره (4-3-29): آزمون S- K براي نورمال بودن متغير شيوه تربيتي اقناعي در جامعه مورد بررسي.. 163

جدول شماره (4-3-30) : آزمون كروسكال واليز براي تعيين متفاوت بودن شيوه اقناعي بر حسب نوع شغل.. 163

جدول شماره (4-3-31) : تعداد ، ميانگين وانحراف معيار شيوه تربيتي استبدادي و نوع شغل.. 164

جدول شماره (4-3-32) : آزمون F براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي برحسب نوع شغل.. 164

جدول شماره (4-3-33) : آزمون Tukey براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل.. 165

جدول شماره (4-3-34) : آزمون Tukey براي تعيين متفاوت بودن شيوه تربيتي استبدادي بر حسب نوع شغل.. 166

جدول شماره (4-3-34) : رگرسيون چند متغيره براي تعيين اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر وابسته. 167

جدول شماره (4-3-35) : تعيين مدل براي بررسي ميزان اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته. 167

جدول شماره (4-3-36) : معناداربودن رگرسيون .168

جدول شماره (4-3-37) : تعيين عوامل اثرگذار بر سرمايه ي اجتماعي از طريق روش اينتر. 168

جدول شماره (4-3-38) : بررسي متغيرهاي اثرگذار بر حالات و رفتار كودكان.. 169

جدول شماره (4-3-39) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي رها170

جدول شماره (4-3-40) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي استبدادي.. 171

جدول شماره (4-3-41) : تعيين متغيرهاي اثرگذار برشيوه تربيتي اقناعي.. 171

جدول شماره (4-3-42) : ميزان تأثير مستقيم ، غيرمستقيم كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ي حالات و رفتار كودكان 172

 فهرست نمودار و اشكال

نمودارشماره (4-2-1)توصيف پاسخگويان بر حسب جنس :121

نمودار شماره ( 4-2-2-) : توصيف پاسخگويان بر حسب سن.. 122

نمودار شماره ( 4 –2-3) توصيف پاسخگويان بر حسب وضعيت اقتصادي خانواده :124

نمودار شماره (4-2-4): توصيف بعد امنيت رواني.. 128

نمودار شماره ( 4-2-5 ) : توصيف بعد تنهايي.. 130

نمودار شماره ( 4-2-6 ) : توصيف بعد انزواطلبي.. 133

نمودار شماره ( 4-2-7 ) : توصيف بعد خشونت... 136

نمودار شماره ( 4-2-8 ) : توصيف مفهوم رفتار كودكان.. 137

نمودار شماره ( 4-2-9 ) : توصيف مفهوم شيوه فرزند پروري رها140

نمودارشماره (4-2-10) توصيف مفهوم شيوه فرزندپروري استبدادي.. 142

نمودارشماره (4-2-11) توصيف مفهوم شيوه فرزندپروري اقناعي.. 145

شكل (4 -1 ) : مدل نظري و مفهومي عوامل مؤثر بررفتار و حالات كودكان.. 169

شكل 4-2 : مدل تجربي عوامل مؤثر بر حالات و رفتار كودكان.. 172


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]