خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
مباني حقوق و قانون اساسي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :irankala
تاريخ: 1398/6/12  ساعت: ۰۸

 

مباني حقوق و قانون اساسي

نخستين پرسشي كه درباره حقوق مطرح مي شود، بحث تعريف و ماهيت آن است البته تمهيد چنين تعريفي به آساني ميسر نيست تمايل به سوي عدالت و نظم را بايد در تعريف حقوق لحاظ كرد اين امر بايد تا جايي باشد تا راهي براي بي عدالتي و هرج و مرج باقي نماند


مشخصات فايل

تعداد صفحات 316
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

مباني حقوق و قانون اساسي

 

نخستين پرسشي كه درباره حقوق مطرح مي شود، بحث تعريف و ماهيت آن است. البته تمهيد چنين تعريفي به آساني ميسر نيست. تمايل به سوي عدالت و نظم را بايد در تعريف حقوق لحاظ كرد. اين امر بايد تا جايي باشد تا راهي براي بي عدالتي و هرج و مرج باقي نماند.

حقوق پيوسته در راه عدالت گام بر مي دارد. و ناچار است كه همواره نظم مطلوب را بيابد و هر چه بيشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سويي ديگر وظيفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پايه هاي تمدن و اصول حقوقي مورد احترام است. قانونگذار نيز اين وظيفه را احساس مي كند و در راستاي آن گام مي نهد.

با اين حال، سؤالي كه در ذهن ايجاد مي شود، اين است كه چرا بايد از حقوق اطاعت كرد؟ نيروي الزام آور حقوق از كجا سرچشمه مي گيرد و يا اينكه هدف از وضع چنين نيروي الزام آوري چيست؟ و چرا انسان در جامعه احتياج به قانون دارد؟

پاسخ به اين گونه پرسشها است كه به شناخت ماهيت حقوق و هدف آن منتهي مي شود. به عبارتي بهتر، شناخت هيچ ماهيتي جز از راه پي بردن به هدف آن ممكن نيست.

بنابراين، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاريفي از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقي و اهميت آن در ايجاد قواعد حقوق سخن مي گوييم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعريف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقي .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعريف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقي .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهميت هدف حقوق در ايجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظريه حقوق فردي يا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظريه حقوق اجتماعي و فردي ............................................................................................................ 17

 

بخش دوم : تعريف قواعد حقوقي و ويژگي هاي آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعريف قاعده ي حقوقي........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ي حقوقي.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامي بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: كلي و دائمي بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعي بودن حقوق...................................................................................................................... 36

 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعي ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والاي اجتماعي ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سير تاريخي روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغاير حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبيعت تكاليف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ي حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلايل و چگونگي نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق كنوني ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالي و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق كيفري .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاريخ رابطه ي مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاري و جدايي حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ك اهميت نيروهاي مذهبي .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقي ............................................................................................................... 79

 

بخش چهارم : شاخه هاي علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملي يا داخلي.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجي (بين الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بين الملل عمومي...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بين الملل خصوصي.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزاي  بين الملل....................................................................................................................... 88

 

بخش پنجم : شاخه هاي حقوق ملي يا داخلي..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمايز حقوق عمومي و حقوق خصوصي................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معاير  تميز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومي و اعمال حق حاكميت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسيم بندي................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسيم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومي و خصوصي در يك ديگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه هاي حقوق خصوصي و عمومي.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصي ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومي..................................................................................................................................... 114

 

 

 

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندي قوانين.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و اركان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جايگاه عرف در حقوق كنوني................................................................................................. 149

فصل سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي........................................................................................................ 152

مبحث اول : رويه قضايي......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : انديشه هاي حقوقي............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسير قواعد حقوقي............................................................................................................................ 161

 

بخش هفتم : قانون اساسي............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبناي حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معني عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصيت حقوقي دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاكميت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاكميت در جمهوري اسلامي ايران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهيت حاكميت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شكل حكومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قواي سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

 

بخش هشتم : اختيارات رهبري......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولايت مطلقه فقيه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : ديدگاه هاي فقهي مربوط به قلمرو ولايت فقيه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسي حقوقي ولايت مطلقه فقيه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقي از فتواي امام خميني (ره) نسبت به ولايت فقيه........................................................ 212

فصل دوم : وظايف و اختيارات رهبري در اداره عاليه كشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سياست هاي كلي نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسي ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظايف و اختيارات رهبري در قواي سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبري در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبري در قوة مجريه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبري در قوة قضائيه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضميمه

قانون اساسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

:
برچسب‌ها:

[ ]